Komende maandag : Algemene Ledenvergadering

We hebben het al eerder gemeld, maar willen u er even aan herinneren. Komende maandag, 19 november, is de Algemene Ledenvergadering van s.v. MZC’11.

De ALV begint om 20.00 uur in de kantine op sportpark Den Hogen Blok te Zierikzee. Om de betrokkenheid bij de club te vergroten gaan we er als bestuur van uit dat er van ieder team een afvaardiging van minimaal 2 personen aanwezig is. Uiteraard zijn ook ouders van jeugdleden van harte welkom!

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen algemene vergadering d.d. 27 november 2017
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag van de secretaris 2017-2018
 5. Update nieuwbouw kantine
 6. Verplichte vrijwilligersdienst
 7. Financieel verslag
  1. Resultaat s.v. MZC’11 over 2017-2018
  2. Balans s.v. MZC’11 2017-2018
   Vragen over de punten 7a en 7b dienen uiterlijk donderdag 15 november 2018 per mail te worden ingediend bij de penningmeester: Rory Verstraeten: penningmeester@mzc11.nl
 8. Verslag kascommissie 2017-2018
 9. Benoeming kascommissie voor 2018-2019
 10. Bestuursverkiezing
  Het bestuur bestaat uit zeven leden ingevolge het besluit van de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2011. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing of herverkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Deze zijn terstond herkiesbaar.
  Om ervoor te zorgen dat na drie jaar niet het hele bestuur herkozen hoeft te worden is ervoor gekozen steeds twee bestuursleden af te laten treden en herkiesbaar te stellen.
  Volgens het rooster treden Werner Kafoe, jeugdzaken en Annita van den Ouden, secretaris, beiden af.Aftredend en niet herkiesbaar: Werner Kafoe, jeugdzaken.
  Aftredend en niet herkiesbaar: Annita van den Ouden, secretaris.Het bestuur is blij voor beide functies een kandidaat voor te kunnen stellen:

  Secretaris: Eva van der Have
  Jeugdzaken: Ronald Hoek

  Tegenkandidaten voor de functie van jeugdzaken en secretaris kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris:
  Annita van den Ouden, St. Joostmeet 3, 4301 JS Zierikzee, secretaris@mzc11.nl door tenminste drie leden, en wel vóór 19 november 2018, 18.00 uur, met een schriftelijke bereidverklaring van de (tegen)kandidaten.

 11. Rondvraag
 12. Sluiting

namens het bestuur,
Annita van den Ouden, secretaris

Notulen ALV 271117

Jaarverslag secretaris 2017-2018

2018-06-17 MZC11-Uitslagen_en_standenlijst Vrouwen

2018-06-17 MZC11-Uitslagen_en_standenlijst Mannen

2018-06-17 MZC11-Uitslagen_en_standenlijst Beker

2018-06-17 MZC11-Uitslagen_en_standenlijst Nacompetitie