CLUB VAN 50

Doel:

  1. De Club van 50 stelt zich ten doel zowel de spelvreugde als de spelkwaliteit, evenals de  saamhorigheid en de kameraadschap bij de s.v. MZC’11 te bevorderen door projecten die daaraan een bijdrage leveren zo nodig financieel te ondersteunen.
  2. Iedereen binnen de vereniging kan projecten aandragen die tijdens de jaarlijkse bijeenkomst door de Club van 50 leden worden besproken en één of meerdere projecten zullen worden gehonoreerd.

Lidmaatschap:

  1. Zowel bedrijven als particulieren kunnen lid worden van deze Club van 50.
  2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar.
  3. Hierna wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengd.
  4. Éénmalig per jaar wordt een bedrag van € 50,00 via automatische machtiging bij u  geïncasseerd.

Taken / wederdiensten bestuur:

  • Het bestuur van s.v. MZC’11 zorgt voor het éénmalig opzetten en vervolgens periodiek  onderhouden van een Club van 50-bord. Dit bord zal een prominente plaats krijgen in de  kantine. Op het betreffende bord zullen de namen van de leden worden vermeld. Indien een  lid om privacyreden niet genoemd wil worden zal dit worden gerespecteerd.
  • Het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst  voor de leden van de Club van 50 waarbij  door de leden één of meerdere doelen gekozen zullen worden.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u ook een terugkoppeling van de – mede door uw financiële bijdrage – gerealiseerde doelen.
Wij hopen dat wij u enthousiast hebben gemaakt om lid van de Club van 50 te worden.

Aanmelden? Vragen? U kunt zich wenden tot onderstaand contactpersoon:
Theo van Hekke: theovanhekke@zeelandnet.nl, 06-40330609

Reglement Club van 50

1. Doelstelling

Het doel van de club van 50 is een financiële ondersteuning van initiatieven voor s.v. MZC ‘11 die niet uit de gewone middelen gefinancierd kunnen worden.

2. Lidmaatschap

Een lidmaatschap kan bestaan uit één persoon of meerdere personen, bijvoorbeeld een team, vereniging of bedrijf. Je wordt lid door je via een inschrijfformulier aan te melden. Het lidmaatschap geldt voor een periode van 3 jaar en wordt daarna stilzwijgend telkens met één jaar verlengd. Een jaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Door ondertekening van het inschrijfformulier verleent u automatisch toestemming om jaarlijks een bedrag van € 50,00 van uw rekening af te schrijven  (voor bedrijven inclusief 21% btw = €60,50). Een lid van de club van 50 hoeft geen lid van de s.v. MZC ’11 te zijn. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.

3. Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt wanneer het lid ondanks betalingsherinnering de jaarlijkse bijdrage niet betaalt of wanneer het lid komt te overlijden.   Opzeggen ná 3 jaar of ná de jaarlijkse verlenging dient schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan het nieuwe jaar te worden ingediend bij één van de commissieleden.

4. Wat krijgen de leden hiervoor terug

Leden van de club van 50 kunnen al dan niet een vermelding op het ledenbord in de kantine van de s.v. MZC ’11 krijgen.  Dit kan men aangeven op het inschrijfformulier. De club van 50 zal één keer per jaar een vergadering organiseren voor de leden van de club van 50. Dit ter bevordering van de onderlinge banden, ter stimulatie om lid te worden en te blijven en om bestedingsdoelen in te brengen. Aan het lidmaatschap is geen leeftijd gebonden.

5. Beheer

Het bestuur van de club van 50 bestaat uit een commissie van 2 leden aangevuld met de penningmeester uit het hoofdbestuur.  Deze leden verdelen onderling de functie van voorzitter en secretaris. De commissie wordt voor de eerste keer voor drie jaar gekozen.  Daarna kan één lid worden vervangen door een nieuw lid middels een voorstel van de commissie aan de ledenvergadering.

Leden club van 50

Cor Wiltenburg

Lematech

Rinus van der Neut

Vizo Folmer Service

Flip en Carla de Leeuw

Anton Mol

Roy Snijders

Blakenburg Passie voor Wonen

Kees Hagesteijn

Hans Wijzenbroek

Martin Quist

Roland Backx

Mike en Nick Kafoe

Martin Timmerman

Hans Verkaart

Perry van der Werf

André Flohil

Niels Meintema

Sinke sr. en jr.

J.J. de Vlieger

Rene van den Hummel

Theo van Hekke

Roemer en Jasper

Jannette Kandel

Sven, Iris en Babette

Erik ’t Mannetje

Marcel Duinhouwer

Peter Goedegebuure

Bas Stichting

Rob Droppert

Kyle en Ryan van Tiggelhoven

Kees Verkaart

Dertien10

Marcel Hanse

Henk Hillebrand

2e Selectie MZC’11

Wim Overweel

Jaap Schot

L.J. Droppert

1e Selectie MZC’11

Marco Viergever

Jan Huijer

Club van 50