PRIVACY STATEMENT

Dit is de privacyverklaring van sportvereniging MZC’11, gevestigd te Pijlerdam 6 te 4303 AJ Zierikzee, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 53174135, hierna te noemen: `de Vereniging`.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@mzc11.nl.

s.v. MZC’11 verwerkt uw persoonsgegevens omdat u ingeschreven bent bij onze vereniging.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters, roepnaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres(sen)
 • Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas)
 • Legitimatienummer (indien ouder dan 16 jaar)
 • Bankgegevens
 • Eventueel Verklaring Omtrent Gedrag

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto/video op onze website, sociale media of in de presentatiegids staat. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie  of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar socialmedia@mzc11.nl.
In specifieke (noodzakelijke) gevallen worden er, op uw verzoek, dieet- of medische gegevens bewaard.

Waarom wij gegevens nodig hebben
s.v. MZC’11 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
 • Afhandelen van uw contributie en andere betalingen
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering via het verzenden van een nieuwsbrief
 • Beheren van de ledenlijst (jeugd)leden
 • Bijhouden spelersrapporten en gegevens in Dotcomsport
 • Video Analyse Systeem (VEO)

Hoe lang wij gegevens bewaren
s.v. MZC’11 zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk.

 • De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële administratie, zeven jaren na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving).
 • Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen zullen maximaal drie maanden na dato bewaard worden.
 • Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van teamindelingen zullen aan het einde van ieder voetbalseizoen verwijderd worden.
 • Voor persoonsgegevens die worden vermeld in Dotcomsport en Sportlink verwijzen we u naar de privacyverklaring van de desbetreffende systemen.

Delen met anderen
s.v. MZC’11 deelt uw persoonsgegevens met vrijwilligers alleen, indien strikt noodzakelijk, voor de uitoefening van hun taken/functie.
Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Dotcomsport en in Sportlink waarmee ook uitwisseling van (persoons)gegevens met de KNVB plaatsvindt.
In geval van een betalingsachterstand kunnen wij uw gegevens delen met derden ten behoeve van incasso. Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of noodzakelijk is.

Cookies
s.v. MZC’11 maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de website gebruik van cookies. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt.
U kunt in uw internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor u zijn. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
De volgende cookies worden gebruikt op de website:
• S.v. MZC’11 maakt gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de website.
• S.v. MZC’11 maakt gebruik van cookies voor sociale netwerken. Deze cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te delen via genoemde social media kanalen.

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. s.v. MZC’11 draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van s.v. MZC’11. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@mzc11.nl. Wij verzoeken u hierbij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort, zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet bewaard.

Beveiliging
s.v. MZC’11 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretaris@mzc11.nl.

Vragen
Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we regelmatig of het privacy beleid nog volstaat.