Ledenraad amateurvoetbal: Uitkomsten voorjaarsvergadering 2023

De ledenraad amateurvoetbal is vandaag – zaterdag 24 juni – bijeengekomen voor de halfjaarlijkse ledenraadsvergadering. Voor 19 van de 30 leden was het de eerste ledenraadsvergadering sinds hun aantreden in januari van dit jaar. Onder andere op de agenda stond het vaststellen van het seizoensplan en de begroting voor komend seizoen.

De plannen voor komend seizoen

Tijdens het komende seizoen worden meerdere acties ondernomen die bijdragen aan de lange termijn doelstelling om amateurclubs toekomstbestendig te maken. Zo moeten er komend seizoen meer trainers komen, wordt er toegewerkt naar 2500 deelnemers aan een pilot programma voor nieuwe bestuurders en komt er meer aandacht voor sportiviteit en respect op en om het voetbalveld.
Al deze acties zijn nadere uitwerkingen van het KNVB Strategisch Plan 2022 – 2026
Ook de scheidsrechters krijgen in het seizoensplan 23/’24 een impuls. In samenwerking met partner ARAG komt er een landelijk programma voor clubarbitrage. Daarnaast wordt de doorstroom van scheidsrechters naar de KNVB gestimuleerd en wordt er meer ingezet op behoud van KNVB scheidsrechters. Het seizoensplan is vastgesteld door de ledenraad.

Begroting

Het seizoensplan en de begroting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo zijn de activiteiten uit het seizoensplan omgezet naar de begroting en vormen daarnaast de reguliere werkzaamheden de basis voor de begroting. Een aantal belangrijke opmerkingen over de begroting van aankomend seizoen:

  • De voorgestelde begroting is sluitend.
  • Er wordt rekening gehouden met een ledenstijging.
  • De tarieven zijn volgens vastgesteld beleid verhoogd met de CPI-index van 2022. De CPI-index bedraagt 10%. Dat is het rechtstreekse gevolg van de prijsstijgingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

De begroting voor het seizoen 2023/’24 is vastgesteld door de ledenraad amateurvoetbal.

Voorwaarden aan samenwerking tussen verenigingen en derden

In het najaar is gesproken over het opstellen van richtlijnen waaraan clubs moeten voldoen als ze samenwerken met een voetbalschool. Het bestuur heeft die richtlijnen uitgewerkt en deze zullen met ingang van het nieuwe seizoen van toepassing zijn. DE regels worden gepubliceerd in het handboek competitiezaken.

Voortgang Brede Aanpak Voetbalpiramide

Met ingang van het seizoen 23/’24 stappen 27 eerste elftallen over van zondag naar zaterdag. Dit hoge aantal kan mogelijk impact hebben op de verdere uitwerking van de voetbalpiramide voor het komende seizoen. Pas als alle inschrijvingen en competitie indeling bekend zijn, worden de exacte gevolgen duidelijk. Dit zal begin juli zijn.
In het seizoen 23/24 zetten we de 2e en laatste stap op weg naar de nieuwe competitiepiramide. Dat vraagt nog een tweede keer om een versterkte degradatie. In seizoen 2024/25 evalueren we de bereikte resultaten. De ledenraad wordt bij de evaluatie betrokken.

Ongewenst gedrag op en rond de velden

Steeds vaker is het amateurvoetbal het decor van ongewenst gedrag. Dit is voetbal breed onacceptabel en wat ons betreft gaan we dit snel een halt toeroepen. Een toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal voor jong – en oud is op dit moment topprioriteit bij de KNVB. Wij gaan hiervoor een integrale aanpak vanuit onze strategie uitrollen in het komend seizoen. Uit diverse signalen is namelijk gebleken dat de incidenten op en rond de (amateur)velden na corona heftiger zijn. Daarom gaan we deze kwestie nog steviger op de kaart zetten.

Voetbal overstijgt alle grenzen. Voetbal verbindt culturen, talen en kleuren. In alle vooruitgang die we hebben geboekt, in alle verbinding en verbetering, heeft voetbal een positieve rol gespeeld. Helaas zien we dat enkele individuen en groepen zich schuldig maken aan ongewenst gedrag en zelfs geweld. Maar de verbindende kracht van voetbal zal ook dit verslaan. Daar zijn wij van overtuigd. Het begint met het teamgevoel in de kleedkamer, ons gedrag naast en op het veld, via de clubliefde en de tribunes laten we zien dat dit gedrag geen plaats heeft in ons voetbal en onze samenleving.

Het doel is om de verbindende kracht van voetbal te bevorderen. Dit vereist regievoering, het evalueren van bestaande programma’s en activiteiten, en het verkennen van mogelijke nieuwe initiatieven. Om deze aanpak kracht bij te zetten, willen we korter op de bal zitten en dus sneller tot acties over te gaan.  

Gedurende het seizoen zullen we het beleid aanscherpen, gebruikmakend van het bestaande curriculum aan regels en afspraken, programma’s en opleidingen.
Komend seizoen ondernemen we in ieder geval de volgende acties: 

  1. Aanpak van vuurwerk bij wedstrijden.
  2. Risico-aanpak voor verenigingen intensiveren.
  3. Verbeterde bescherming van scheidsrechters.
  4. Herijking van ons tuchtbeleid. Wij zullen in overleg met tuchtcommissies en aanklagers stappen zetten tot verbeteringen en aanpak (denk bv aan sancties) – en meer dan normaal gesproken zero tolerance beleid hanteren.
  5. Thema S&R nog nadrukkelijker onderdeel maken van programma’s en opleidingen bestuurders, voetbalcoaches, hoofden opleiding (Preventie).

We gaan werken met een regiegroep en een routekaart ontwikkelen, met een korte termijn en een langere termijn planning. We willen de scheidsrechters goed betrekken en ook bestuurders.

De KNVB vraagt alle betrokkenen in de samenleving die te maken hebben met voetbal en invloed hebben op het voetbalklimaat om hun verantwoordelijkheid te nemen. Als voetbalbond zullen we hen helpen en begeleiden. Samen staan we voor sportiviteit en respect op en rond de velden en in de zalen.  

Bron: KNVB