Uitkomsten landelijk onderzoek zaterdag- en zondagvoetbal

De laatste jaren ziet de KNVB dat de zondagcompetities in veel districten onder druk zijn komen te staan. Diverse verenigingen hebben met hun standaardteam de overstap gemaakt van het zondag naar het zaterdagvoetbal. De afgelopen maanden is daarom een onderzoek gehouden naar de toekomst van het zaterdag- en zondagvoetbal. De uitkomsten daarvan zijn inmiddels bekend.

Het overstappen van zondagteams naar het zaterdagvoetbal heeft grote gevolgen voor beide speeldagen. De krachtverschillen in het zondagvoetbal zijn groter geworden door het lagere aantal teams en ook moeten er meer kilometers gemaakt worden voor uitwedstijden. Ook in het zaterdagvoetbal is er – met name aan de onderkant van de piramide – sprake van een toenemend krachtverschil, omdat teams uit het zondagvoetbal op het laagste amateurniveau voor standaardteams instromen. Doordat meer teams op zaterdag spelen groeit bovendien de druk op de accommodaties van clubs.

Landelijke inventarisatie
Deze punten vormden voor de KNVB de aanleiding voor een onderzoek. In juli en augustus heeft er een landelijke inventarisatie onder alle verenigingen en 1E elftalspelers plaatsgevonden. Zij werden daarin gevraagd naar de wensen én mogelijkheden omtrent het zondag- en zaterdagvoetbal. De KNVB ontving veel reacties op het onderzoek. Zo vulden 3912 spelers de vragenlijst in en namen 815 bestuurders deel aan het onderzoek.

Aanvullend op de landelijke inventarisatie heeft de KNVB digitale verdiepingssessies met verenigingen en spelers gehouden, waarin de inzichten uit de landelijke inventarisatie zijn getoetst en ontwikkelrichtingen zijn besproken. De belangrijkste uitkomsten zijn in onderstaand bestand terug te lezen.

Onderzoek zaterdag/zondagvoetbal

Conclusies
De landelijke inventarisatie en de verdiepingssessies hebben de KNVB veel informatie en inzicht opgeleverd. Zo bleek uit beide onderzoeken dat spelers veranderende behoeften hebben en dat zij steeds vaker een voorkeur hebben voor de zaterdag als speeldag. Ook bleek uit de gesprekken dat er onvoldoende basis en draagvlak is voor een gemengde competitie met clubs uit het zaterdag- en zondagvoetbal. Als oplossing voor de krachtsverschillen in het zaterdagvoetbal werd de mogelijkheid geopperd om horizontaal over te stappen, dus met behoud van speelniveau.

Toch is het op basis van deze conclusies nog te vroeg om tot inhoudelijke voorstellen voor aanpassingen te komen. Keuzes rondom het zondag- en zaterdagvoetbal voor standaardteams hebben immers een grote impact op de gehele amateurvoetbalpiramide. Om tot een toekomstbestendige en in alle opzichten haalbare, acceptabele opzet en inrichting van de standaardcompetities op zaterdag én zondag te komen moet daarom voor een bredere aanpak worden gekozen waarin meerdere aspecten die met elkaar samenhangen verder worden onderzocht. Het onderzoek krijgt daarom in 2021 een vervolg.

Bron: KNVB