Komende maandag: Algemene Ledenvergadering

We hebben het al eerder gemeld, maar willen u er even aan herinneren. Komende maandag, 18 november, is de Algemene Ledenvergadering van s.v. MZC’11. De ALV begint om 20.00 uur in de kantine op sportpark Den Hogen Blok te Zierikzee.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen algemene vergadering d.d. 19 november 2018
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag van de secretaris 2018-2019
 5. Financieel verslag
  1. Resultaat s.v. MZC’11 over 2018-2019
  2. Balans s.v. MZC’11 2018-2019
   Vragen over de punten 5.A en 5.B dienen uiterlijk donderdag 14 november 2019 per mail te worden ingediend bij de penningmeester: Rory Verstraeten: penningmeester@mzc11.nl
 6. Verslag van de kascommissie 2018-2019
 7. Benoeming kascommissie voor 2019-2020
 8. Voorgenomen contributieverhoging
 9. Nieuwbouw
 10. Bestuursverkiezing
  Het bestuur bestaat uit zeven leden ingevolge het besluit van de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2011. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing of herverkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Deze zijn terstond herkiesbaar.
  Om ervoor te zorgen dat na drie jaar niet het hele bestuur herkozen hoeft te worden is ervoor gekozen steeds twee bestuursleden af te laten treden en herkiesbaar te stellen.
  Volgens het rooster treden Rory Verstraeten, penningmeester, Rob Droppert, facilitaire zaken, en Camiel van Tiggelhoven, technische zaken, af.
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Rory Verstraeten, penningmeester.
  • Aftredend en herkiesbaar: Rob Droppert, facilitaire zaken.
  • Aftredend en herkiesbaar: Camiel van Tiggelhoven, technische zaken.
   Kandidaten voor de functie van penningmeester, facilitaire zaken en/of technische zaken kunnen worden ingediend bij de secretaris:
   Eva van der Have, Nunnenplaat 5, 4301 ZM, Zierikzee, secretaris@mzc11.nl en wel vóór 18 november 2019, 18.00 uur, door middel van een schriftelijke bereidverklaring.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

namens het bestuur,
Eva van der Have, secretaris

Documenten: