Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering 28 februari 2018

Het bestuur van s.v. MZC’11 te Zierikzee nodigt haar leden uit voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op woensdag 28 februari 2018. Aanvang 19.30 uur in de kantine op Sportpark den Hogen Blok, Lange Blokweg 29a te Zierikzee. Na de BALV vindt een reguliere bestuursvergadering plaats.

Algemeen

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering wordt door het bestuur uitgeschreven zodat de benoeming van de voorzitter door de leden plaats kan vinden.

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Benoeming voorzitterIngevolge het besluit van de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2011 bestaat het bestuur uit 7 bestuursleden. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing of herverkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Deze zijn terstond herkiesbaar.– Geen van de huidige bestuursleden is aftredend.– Het bestuur draagt Roland Backx voor als voorzitter voor s.v. MZC’11.

  Benoeming vindt plaats bij goedkeuring door de meerderheid van de bij de BALV aanwezige leden, ongeacht hoeveel leden er aanwezig zijn.

  Tegenkandidaten voor het bestuur kunnen worden ingediend bij de secretaris via secretaris@mzc11.nl.
  Nieuwe bestuursleden worden schriftelijk kandidaat gesteld door ten minste drie leden en wel vóór maandag 26 februari 2018, 24.00 uur.
  De kandidaat dient een schriftelijke bereidverklaring te overleggen en ingevolge een besluit van de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2014 een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.
  Dit laatste dient te geschieden binnen een maand na deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering.

 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Namens het bestuur,

Annita van den Ouden-in ’t Veld, secretaris.