Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Maandag 27 november is de Algemene Ledenvergadering van s.v. MZC’11. De ALV begint om 20.00 uur in de kantine op sportpark Den Hogen Blok te Zierikzee. Om de betrokkenheid bij de club te vergroten gaan we er als bestuur van uit dat er van ieder team een afvaardiging van minimaal 2 personen aanwezig is. Uiteraard zijn ook ouders van jeugdleden van harte welkom!

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Notulen algemene vergadering d.d. 28 november 2016
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag van de secretaris 2016-2017
 5. Verplichte vrijwilligersdienst
 6. Financieel verslag
  1. Resultaat s.v. MZC’11 over 2016-2017
  2. Balans s.v. MZC’11 2016-2017

De stukken van de punten 6a en 6b kunnen per mail worden opgevraagd bij de penningmeester Rory Verstraeten: penningmeester@mzc11.nl

 1. Verslag van de kascommissie 2016-2017
 2. Benoeming kascommissie voor 2017-2018
 3. Bestuursverkiezing
  Het bestuur bestaat uit zeven leden ingevolge het besluit van de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2011. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing of herverkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Deze zijn terstond herkiesbaar.
  Om ervoor te zorgen dat na drie jaar niet het hele bestuur herkozen hoeft te worden is ervoor gekozen steeds twee bestuursleden af te laten treden en herkiesbaar te stellen.
  Annita van den Ouden heeft tussentijds aangegeven wegens drukte af te treden en zich niet herkiesbaar te stellen.Aftredend en niet herkiesbaar: Annita van den Ouden, secretaris
  Aftredend en herkiesbaar: Janine Heijboer

Tegenkandidaten en kandidaten voor de functie van voorzitter en secretaris kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris:
Annita van den Ouden, St. Joostmeet 3, 4301 JS Zierikzee, secretaris@mzc11.nl door tenminste drie leden, en wel vóór 27 november 2017, 18.00 uur, met een schriftelijke bereidverklaring van de (tegen)kandidaten.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

namens het bestuur,
Annita van den Ouden, secretaris

Notulen Algemene ledenvergadering 28112016

JAARVERSLAG SECRETARIS 2016-2017

2017-05-27 KNVB uitslagen_en_standenlijst Nacompetitie

2017-05-27 KNVB uitslagen_en_standenlijst Beker vrouwen

2017-05-27 KNVB uitslagen_en_standenlijs Beker mannen

2017-05-27 KNVB uitslagen_en_standenlijst Competitie