Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Maandag 28 november is de Algemene Ledenvergadering van s.v. MZC’11. De ALV begint om 20.00 uur in de kantine op sportpark Den Hogen Blok te Zierikzee. Om de betrokkenheid bij de club te vergroten gaan we er als bestuur van uit dat er van ieder team een afvaardiging van minimaal 2 personen aanwezig is. Uiteraard zijn ook ouders van jeugdleden van harte welkom!

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen algemene vergadering d.d. 23 november 2015
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag van de secretaris 2015-2016
 5. Financieel verslag
  1. Resultaat s.v. MZC’11 over 2015-2016
  2. Balans s.v. MZC’11 2015-2016
  3. Contributie, voorstel verhoging

Vragen over de punten 5a, 5b en 5c dienen uiterlijk donderdag 24 november 2016 per mail te worden ingediend bij penningmeester
Rory Verstraeten: penningmeester@mzc11.nl

 1. Verslag van de kascommissie 2015-2016
 2. Benoeming kascommissie voor 2016-2017
 3. Bestuursverkiezing
  Het bestuur bestaat uit zeven leden ingevolge het besluit van de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2011. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing of herverkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Deze zijn terstond herkiesbaar.
  Om ervoor te zorgen dat na drie jaar niet het hele bestuur herkozen hoeft te worden is er voor gekozen nu twee bestuursleden af te laten treden en herkiesbaar te stellen.

  1. Aftredend en niet herkiesbaar: —
  2. Aftredend en herkiesbaar: Rory Verstraeten en Rob Droppert
  3. Te benoemen: het bestuur stelt Camiel van Tiggelhoven officieel voor als bestuurslid Technische zaken.
  4. Tegenkandidaten kunnen worden ingediend bij de secretaris:
   Annita van den Ouden, St. Joostmeet 3, 4301 JS Zierikzee, secretaris@mzc11.nl en wel schriftelijk door tenminste drie leden, en wel vóór 28 november 2016, 18.00 uur, met een schriftelijke bereidverklaring van de tegenkandidaten.
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

namens het bestuur,
Annita van den Ouden, secretaris

notulen-1-algemene-ledenvergadering-23-11-2015
uitslagen_en_standenlijst-najaar-2015def-1516-2016-05-19-uitslagen_en_standenlijst4348338014554279232jaarverslag-secretaris-2015-2016
jaarverslag-secretaris-2015-2016