REMINDER: vanavond Algemene Ledenvergadering

Maandag 23 november is de Algemene Ledenvergadering van s.v. MZC’11. De ALV begint om 20.00 uur in de kantine op sportpark Den Hogen Blok te Zierikzee.

 

Agenda:

 

 1. Opening

 

 1. Notulen algemene vergadering d.d. 24 november 2014

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

 

 1. Voorstel wijziging logo
  Het bestuur wil aan de ALV voorleggen aan het bestaande logo de naam van de stad toe te voegen. Hiermee moet de herkenbaarheid vergroot worden.voorstel logo-s.v.-MZC'11

 

 1. Jaarverslag van de secretaris 2014-2015

 

 1. Financieel verslag
  1. Resultaat s.v. MZC’11 over 2014-2015
  2. Balans s.v. MZC’11 2014-2015
  3. Contributie

Vragen over de punten 6a, 6b en 6c dienen uiterlijk donderdag 19 november 2015 per mail te worden ingediend bij penningmeester Rory Verstraeten: penningmeester@mzc11.nl
Het financiële jaarverslag kan ook bij de penningmeester worden opgevraagd.

 

 1. Verslag van de kascommissie 2014-2015

 

 1. Benoeming kascommissie voor 2015-2016

 

 1. Bestuursverkiezing

Het bestuur bestaat uit zeven leden ingevolge het besluit van de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2011. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing of herverkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Deze zijn terstond herkiesbaar.
Om ervoor te zorgen dat na drie jaar niet het hele bestuur herkozen hoeft te worden is er voor gekozen nu al twee bestuursleden af te laten treden en herkiesbaar te stellen.

 1. Aftredend en niet herkiesbaar: —
 2. Aftredend en herkiesbaar: Annita vd Ouden en Werner Kafoe
 3. Tegenkandidaten kunnen worden ingediend bij de secretaris:
  Annita van den Ouden, St. Joostmeet 3, 4301 JS Zierikzee, secretaris@mzc11.nl, schriftelijk door tenminste drie leden, en wel vóór 23 november 2015 18.00 uur, met een schriftelijke bereidverklaring van de tegenkandidaten.

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting

JAARVERSLAG SECRETARIS 2014-2015
NOTULEN ALV 24-11-2014 ATJ
UITSLAGEN – STANDEN
Namens het bestuur,

Annita van den Ouden, secretaris