Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van s.v. MZC’11 te Zierikzee nodigt haar leden uit voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op maandag 9 maart 2015. Aanvang 20.00 uur in de kantine op Sportpark den Hogen Blok, Lange Blokweg 29a te Zierikzee.

Algemeen

Het dagelijks bestuur van s.v. MZC’11, bestaande uit voorzitter Eric Ronkes, penningmeester Kees Verkaart en secretaris André ‘t Jong, leggen hun functies neer. Leo ’t Mannetje en Monique van Vossen hebben tussentijds hun taken neergelegd. De Buitengewone Algemene Ledenvergadering is door het aftredend bestuur uitgeschreven zodat de benoeming van een nieuw bestuur door de leden plaats kan vinden.

 

AGENDA

1.        Opening

2.        Ingekomen stukken en mededelingen.

3.        Verklaring van het aftredend bestuur.

4.        Benoeming bestuursleden.

       Ingevolge het besluit van de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2011 bestaat het bestuur uit 7 bestuursleden. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing of herverkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Deze zijn terstond herkiesbaar.

a.        Aftredend en niet herkiesbaar: Eric Ronkes, Kees Verkaart, André ’t Jong.

b.        Kandidaten voor het bestuur kunnen worden ingediend bij de secretaris. Nieuwe bestuursleden worden schriftelijk kandidaat gesteld door ten minste drie leden en wel, en wel vóór maandag 2 maart 2015, 24.00 uur. De kandidaat dient een schriftelijke bereidverklaring te overleggen en ingevolge een besluit van de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2014 een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Dit laatste dient te geschieden binnen een maand na deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering.

5.        Rondvraag.

6.        Sluiting

Namens het aftredend bestuur,

A.J. ’t Jong, wnd. secretaris.

Bestuurskandidaten kunnen worden aangemeld bij het aftredend bestuur via mailadres mzc11@zeelandnet.nl.