Dagelijks bestuur legt functies neer

Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter Eric Ronkes, penningmeester Kees Verkaart en secretaris André ‘t Jong, leggen hun functies neer. Dit maakten zij donderdagavond bekend. In een brief op deze website zegt het dagelijks bestuur niet verder meer “te kunnen en willen oproeien tegen de negatieve stroom in”. In het belang van de club zullen ze tot de uit te schrijven Buitengewone Algemene Ledenvergadering de lopende zaken blijven vervullen om dan de taken over te dragen.

Geachte leden en vrijwilligers,

Het dagelijks bestuur van de sportvereniging MZC’11(hierna MZC) heeft moeten constateren dat zij niet verder kan en wil oproeien tegen de negatieve stroom in, die momenteel door leden, niet-leden, oud-bestuurslid, enkele ouders, wel/niet sponsoren en last but not least de media in al haar facetten (lees WereldRegio, Facebook e.d.) haar ten deel valt.

Om die redenen zullen wij onze functie als voorzitter, secretaris en penningmeester neerleggen, waarbij aangetekend, dat wij in het belang van de club de lopende zaken tot de uit te schrijven Buitengewone Algemene Ledenvergadering zullen vervullen om dan de zaken over te dragen aan onze opvolgers. Hierbij zullen wij ondersteunende activiteiten verrichten om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen teneinde onze mooie vereniging toekomstbestendig te kunnen voortzetten.

Wel willen wij voordat deze Buitengewone Algemene Ledenvergadering plaats gaat vinden onze visie geven over de ontstane situatie, om die redenen dat wij overtuigd zijn van onze oprechtheid in deze.

In chronologische volgorde van acties/reacties:

1) Alle acties welke binnen MZC gehouden worden, worden onder verantwoordelijkheid van een bestuurslid genomen, waarbij uiteraard de initiatieven graag van buitenaf mogen komen. Iedere actie moet namelijk op haar haalbaarheid in het algemeen belang genomen worden.

2) De speculaasactie is aanvankelijk door 3 personen opgestart, waarbij door hen een doel werd benoemd, zonder medeweten van enig bestuurslid. In een later stadium is een bestuurslid hierbij betrokken, waarbij de communicatie niet optimaal is geweest.

3) In de Algemene Ledenvergadering (hierna ALV) van 24 november heeft de penningmeester in zijn toelichting op de jaarcijfers te kennen gegeven dat hij niet op de hoogte was van een speculaasactie die gekoppeld zou zijn aan een actie ten doel hebbende de aanschaf van paaltjesvoetbal, aangezien er geen zicht was op de kosten die daarmee gepaard gingen. De middelen zouden dan in aanvang in de algemene kas komen.

4) In mailverkeer na deze ALV en de bestuursvergadering van 9 december 2015 hebben wij ook geen beslissing genomen over de aanschaf van paaltjesvoetbal en hebben dat betrokkenen verwoord met de vraagstelling of zij met een voorstel richting het bestuur zouden willen komen.

5) Na dit mailverkeer met betrokken partijen (2 leden; 1 vanaf aanvang mailverkeer in cc en 1 niet-lid) heeft de voorzitter met twee initiatiefnemers van de speculaasactie uitvoerig gesproken en was “het probleem” uit de lucht. Deze gesprekken zijn positief afgesloten.

6) Weken later werd het bestuur getrakteerd op e-mailverkeer waarbij hen een scala aan niet goed lopende zaken ten laste werden gelegd, waarbij het ondemocratisch handelen, blokvorming, gebrekkige communicatie, ongelukkige financiële uitspraken en geen toekomstvisie werd verweten. Men vond het bestuur ongeloofwaardig; het bestuur zou vrijwilligers niet belangrijk vinden; alles zou alleen gaan over het eerste elftal en de rest is bijzaak; mensen die het beste met club voor hebben worden door het bestuur niet serieus genomen. Het bestuur is bewust of onbewust blind en doof voor beschikbare informatie; chaos is aangegrepen om zich te verschuilen achter een onhandige uitspraak op de ALV. Ten slotte zou het volgens één van de mails tijd worden dat mensen tot het bestuur toetreden met capaciteiten en clubliefde. Schrijvers wilden weliswaar geen bom leggen onder het bestuur, maar er diende wel een herstructureringscommissie te worden gevormd die het bestuur diende te gaan herstructureren.

7) Vanwege die negatieve teneur, alsmede onze informanten die van diverse zijde ons in kennis stelden van ondermijnende activiteiten door betrokkenen, heeft het dagelijks bestuur, dat bij prioriteitszaken altijd snel bij elkaar komt, een unaniem standpunt ingenomen om de 2 leden en het niet-lid vooralsnog van hun vrijwillige bijdrage te ontheffen, welke beslissing nog eerst in het voltallige bestuur zou worden voorgelegd alvorens dit aan betrokken personen mede te delen.

8) In de bestuursvergadering van 13 januari 2015 werd ons standpunt van afzien van de vrijwillige bijdrage aan de twee andere bestuurders uiteengezet, waarbij bestuurslid Leo ’t Mannetje mededeelde hiermede niet eens te zijn en Janine Heijboer zich onthield van stemming aangezien het haar eerste bestuursvergadering was en zij vanaf aanvang niet betrokken was geweest bij de ontstane situatie. Er zijn geen alternatieven aangedragen met betrekking tot de situatie, met meerderheid van stemmen is gekozen voor deze handelswijze. De vergadering is toen gedurende 3 uren voortgezet om alle overige zaken te behandelen.

9) De volgende morgen zijn de leden Erik ’t Mannetje en Koos Kalf (cc maildeelnemer) alsmede het niet-lid, kantinemedewerker Patrick Roozen, in kennis gesteld van ons standpunt en werd met onmiddellijke ingang afgezien van hun vrijwilligersbijdrage als jeugdtrainer, TJMT-lid en kantinemedewerker.

10) Bestuurslid Leo ’t Mannetje heeft daarop via e-mail zijn functie als bestuurslid Facilitaire Zaken, alsmede zijn Coto-activiteiten (onderhoudswerkzaamheden), neergelegd. Daarbij werd aangegeven dat hij nadere (telefonische) communicatie niet op prijs stelt. Wij betreuren deze stap van Leo ten zeerste en hebben hem dat ook door middel van een e-mail kenbaar gemaakt met het verzoek aan Leo ’t Mannetje om toch in een persoonlijk gesprek e.e.a. uiteen te zetten. Helaas wil Leo hieraan geen gehoor geven.

11) De Coto-commissie gaf uit solidariteit met Leo het bestuur te kennen haar werkzaamheden tevens te staken.

12) Erik ’t Mannetje heeft zijn “uitsluitingsbrief” gedeeld via e-mail met onder anderen de ouders van zijn jeugdteam dat hij traint (twee ouders hebben hierop richting het bestuur gereageerd ter faveure van Erik). De mails van deze ouders waren niet de reden om Erik in functie te herplaatsen. Dat was het excuus van Erik en het distantiëren van de door hem ondertekende eerdere mails. Later gaf hij hierbij de naïviteit aan van die actie, want hij gaf te kennen dat hij achteraf niet had verwacht dat de inhoud van de door hem getekende e-mails zo’n impact zouden hebben. Om redenen dat hij afstand nam van deze e-mails hebben wij hem in functie hersteld totdat de details in een later stadium zouden zijn uitgesproken.

13) Ondanks dat partij Koos Kalf op niet mis te verstane wijze te kennen heeft gegeven dat hij het bestuur wel op de knieën zou krijgen (niet zou rusten voordat dit bestuur weg zou zijn), hebben wij aangegeven in gesprek te willen gaan met hem over de ontstane situatie en in welke vorm wij wel of niet verder met hem zouden kunnen gaan. Voor dat gesprek waren diverse tijdstippen kenbaar gemaakt, echter de agenda’s hadden geen match, tot maandagavond 19 januari, echter werden aan het gesprek ineens dermate veel voorwaarden gesteld en dienden onafhankelijke partijen tijdens het gesprek aanwezig te zijn. Hiervan heeft het bestuur afgezien.

14) Als klap op de vuurpijl werd het bestuur geconfronteerd met een artikel in WereldRegio, welke zeer suggestief van aard was, en mede door het plaatsen van een foto van voorzitter Eric Ronkes ogenschijnlijk vanuit het bestuur leek te zijn geïnitieerd. Het tegendeel is waar, want de aangevers van dat artikel liggen buiten het zichtsveld van het bestuur (WereldRegio geeft haar bronnen niet prijs), zodat wij ons niet kunnen verweren. Deze uiteenzetting geeft inhoudelijk uitleg over de daadwerkelijke gang van zaken en niet het genoemde artikel.

15) Steeds meer partijen (Facebook en e-mailverkeer) bestoken het bestuur, op basis van het onjuiste en suggestieve stuk in WereldRegio, alsmede het bewust verspreiden van onvolledige en onjuiste informatie. Een kleine groep is blijkbaar in staat heel veel ellende te veroorzaken. Tegen deze stroom valt absoluut niet in te zwemmen. Leden die het goede met het bestuur en MZC voor hebben, hebben inmiddels de koppen bij elkaar gestoken om constructief naar de toekomst te kijken. Deze partijen zullen een nieuw bestuur moeten gaan vormen om onze mooie en gezonde vereniging toekomstbestendig te maken. Het is ons onmogelijk gemaakt de door ons ingeslagen weg te vervolgen. Tot slot, niet de speculaasactie is de reden van de genomen acties (daar waren wij uit!) maar het ongefundeerde wantrouwen richting het bestuur.

Namens het dagelijkse bestuur,
Eric Ronkes, André ’t Jong en Kees Verkaart