SPELREGELS MZC’11

Augustus 2015

1. INLEIDING
Net als in het voetbalspel zelf gelden er ook binnen de vereniging ‘spelregels’. Deze gedragscode formuleert over hoe we met elkaar omgaan en wat (on)wenselijk gedrag is. De gedragscode is erop gericht excessen te voorkomen (preventief) en indien deze zich onverhoopt toch voordoen, correctief op te treden. De gedragscode geldt voor alle leden en andere clubbetrokkenen, zoals vrijwilligers en ouders/verzorgers van jeugdleden. Het is ieders verantwoordelijkheid deze spelregels na te leven en elkaar erop aan te spreken.

2. DOELSTELLINGEN / BASISWAARDEN MZC’11
Sportvereniging MZC’11 wil ieder lid optimaal laten genieten van de voetbalsport. Plezier, respect, sportiviteit en leren (en bij selectieteams presteren) gaan daarbij hand in hand. In de lerende omgeving kan elk individu – ongeacht de voetbalcapaciteiten – groeien als individuele voetballer en als teamspeler. Tegelijkertijd wil MZC een sociale en actieve vereniging zijn waar spelers, vrijwilligers en ouders zich thuis voelen, betrokken zijn bij elkaar en in openheid met elkaar communiceren.

3. ALGEMENE SPELREGELS
De gedragscode is ingedeeld in algemene spelregels (voor alle leden en vrijwilligers) en specifieke spelregels per doelgroep (speler, trainers/leiders, ouders/verzorgers jeugdspelers).

De algemene spelregels zijn:

 • We hebben respect voor medespelers en onze gasten. Zonder samenspel en  tegenstander immers geen voetbal. We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn, en onthouden ons van fysiek geweld, schelden, pesten en vloeken.
 • We hebben respect voor de scheidsrechter en assistent scheidsrechter, ook als deze een fout maken. We geven geen publiekelijk commentaar op de wedstrijdleiding.
 • We hebben respect voor elkaars eigendommen.
 • We hebben respect voor elkaars privacy, het maken van foto’s in de kleedkamer wordt niet getolereerd, mocht dit toch gebeuren en de foto’s worden tegen de wil van de gefotografeerde verspreid zal er onmiddellijk een strafmaatregel volgen
 • We hebben respect voor de staat van ons complex en gooien afval in de afvalbakken en ruimen zelf onze (terras)tafels leeg.
 • Plaats fietsen, scooters en auto’s op de daarvoor bedoelde plekken. Houd de toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrij.
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • We nuttigen geen alcohol langs de velden.
 • In de kantine en kleedkamers, en op de tribune mag niet gerookt worden.
 • Drugsgebruik op of rondom het terrein van SV MZC’11 is niet toegestaan.
 • Vrijwilligerswerk is mensenwerk. Als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. We praten niet óver elkaar, maar mét elkaar. Spreek elkaar op normale toon aan.
 • Wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag.

4. SPELREGELS SPELERS
De speler:

 • Heeft respect voor de tegenstander en het publiek.
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent scheidsrechter.
 • Wensen tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf plezier en bedanken hen na afloop.
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/leider.
 • Is op tijd bij trainingen (minimaal 15 minuten voor aanvang) en wedstrijden (op aangegeven tijdstip) aanwezig.
 • Komt teamafspraken na, onder andere ten aanzien van het schoonmaken van de kleedkamer en opruimen van trainingsmaterialen.
 • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en/of borstelt ze schoon.
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 • Dient na trainingen en wedstrijden te douchen.
 • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 • Sluit als laatste de deur van de kleedkamer en doet het licht uit.

5. SPELREGELS TRAINERS/LEIDERS
De trainers/leiders:

 • Hebben een voorbeeldfunctie voor het team in gedrag, enthousiasme en sportiviteit.
 • Stimuleren de sportbeleving bij spelers (plezier hebben én leren gaan voor winnen) en coachen op een positieve manier.
 • Gunnen jeugdspelers bij benadering dezelfde speeltijd.
 • Hebben respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, assistent scheidsrechters en tegenstanders.
 • Wensen tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf plezier en bedanken hen na afloop.
 • Nuttigen geen alcohol en/of tabak tijdens het begeleiden van een team.
 • Zorgen dat het veld na de training leeg is van gebruikte materialen.
 • Organiseert het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
 • Zorgen voor toezicht in de kleedkamer en zorgt dat het netjes schoongemaakt wordt, zowel uit als thuis.
 • Teams steunen andere teams in (spelers)nood indien dit gevraagd wordt en het tot de legale mogelijkheden behoort.
 • Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

6.SPELREGELS OUDERS/VERZORGERS JEUGDSPELERS
De ouder/verzorger:

 • Geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld.
 • Bemoeit zich tijdens wedstrijden niet met speltechnische zaken.
 • Moedigt spelers positief aan, maar geeft geen technische en tactische aanwijzingen. Kinderen spelen voor hun plezier, niet voor het uwe.
 • Komt niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding.
 • Komt niet op het trainingsveld en kijkt alleen toe vanaf het kantineterras of de verharde paden.
 • Komt teamafspraken na, zoals ten aanzien van wasbeurten van de teamkleding en het vervoer naar uitwedstrijden.
 • Stimuleert dat zoon/dochter in principe deelneemt aan alle trainingen en wedstrijden.
 • Zorgt dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of wedstrijd.
 • Ziet erop toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
 • Meldt kritiek of opmerkingen op training, begeleiding of organisatie, in eerste instantie bij de desbetreffende personen, en eventueel pas later bij een jeugdcoördinator of andere vertegenwoordiger van de vereniging.

7. SPELREGELS VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers:

 • Dragen de gedragscode actief uit.
 • Geven uitleg over keuzes en beslissingen indien gewenst.
 • Communiceren helder en duidelijk.
 • Nemen klachten serieus en helpen zoeken naar een passende oplossing.

8. SANCTIES
Elk verenigingslid en elke clubbetrokkene is aanspreekbaar op de gedragscode. Overtredingen van de spelregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Sancties kunnen bestaan uit: berisping; uitsluiting van wedstrijden; schorsing in uitvoering van functie of activiteiten; en royement.
Overtredingen in het veld kunnen leiden tot KNVB-sancties. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod.